Author Archives: Krzysztof Witowski

  • 1

Wykaz punktów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego 2017

20160606_bo_grafikaW dniach od 25 czerwca do 2 lipca odbędzie się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017. Na podstawie obwieszczenia Prezydenta Nowego Sącza przypominamy, gdzie będą zlokalizowane stałe i przenośne punkty do głosowania dla mieszkańców na terenie Nowego Sącza.

Zgodnie z regulaminem głos oddajemy za pomocą karty do głosowania, poprzez wpisanie numeru zadania wybranego z listy. Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie do głosowania.

Stałe punkty do głosowania będą zlokalizowane:

  • w sądeckim Ratuszu, Rynek 1
  • w siedzibie Komendy Straży Miejskiej, ul. Lwowska 71
  • w budynku Urzędu Miasta (dawna siedziba Sanepidu) – ul. Nawojowska 17a

Należy pamiętać, że stałe punkty do głosowania będą czynne od 25 czerwca do 2 lipca 2016 r. włącznie, w godzinach: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, a także w soboty i niedziele od 9:00 do 13:00.

Wykaz przenośnych punktów do głosowania na osiedlach Miasta Nowego Sącza:

20160606_przenosne_punkty_do_glosowania_bo_2017

Przenośne punkty głosowania będą czynne: od dnia 30 czerwca 2016 r. (czwartek) do dnia 1 lipca 2016 r. (piątek) w godzinach od 17:00 do 19:00.

Zobacz całe obwieszczenie Prezydenta Nowego Sącza o wykazie punktów do głosowania nad budżetem obywatelskim na 2017 rok i o sposobie głosowania.

Przypominamy, że głosowanie może odbywać się również za pośrednictwem internetu, platformy e-Puap lub kartę do głosowania przesłaną pocztą na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Głosowanie nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2017 rok”. W tym przypadku decyduje data stempla pocztowego.


  • 0

Weryfikacja projektów zakończona. Teraz kampania i głosowanie

Trwa realizacja budżetu obywatelskiego. Zakończony został etap weryfikacji złożonych projektów, odbyło się także losowanie ich kolejności na liście do głosowania. – Wnioski są bardzo dobrze przygotowane – podkreślił Zastępca Prezydenta Wojciech Piech.

Dziś (30 maja) w sali reprezentacyjnej ratusza odbyła się konferencja prasowa, podczas której Zastępca Prezydenta Wojciech Piech przedstawił aktualny stan realizacji budżetu obywatelskiego. Z tygodniowym wyprzedzeniem dokonano podsumowania etapu weryfikacji projektów złożonych przez mieszkańców.

Do II edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono 24 projekty. Po ich sprawdzeniu przez zespół weryfikujący pod przewodnictwem wiceprezydenta Wojciecha Piecha pod głosowanie zdecydowano się poddać 20 projektów.
– Tegoroczne wnioski były bardzo dobrze przygotowane –
podkreślił wiceprezydent Piech. – W ubiegłym roku do głosowania dopuszczonych została nieco ponad połowa złożonych wniosków, w tym roku 84 procent. To dowodzi, że postępuje proces uczenia się i awans jakościowy wniosków.

Wśród projektów, które nie trafią pod głosowanie, jeden został wycofany przez wnioskodawcę, trzy pozostałe były niezgodne z regulaminem budżetu obywatelskiego. Chodzi głównie o to, że miasto nie jest właścicielem obiektów wskazanych do modernizacji.

20 projektów pod głosowanie

Losowania projektów dokonali wiceprezydent Wojciech Piech i Sekretarz Miasta Edyta Brongiel, w obecności koordynatora budżetu obywatelskiego 2017 Małgorzaty Grybel. Każdemu z nich przypisany został losowo wybrany numer. – Praktycznie z chwilą zakończenia losowania rozpoczyna się kampania promocyjna, która potrwa do 24 czerwca – wyjaśnił wiceprezydent Piech.

[Lista projektów zadań, które zostaną poddane pod głosowanie]

20160530_cis5

Projekty zgłoszone przez mieszkańców dotyczą głównie budowy lub modernizacji boisk sportowych, placów zabaw oraz kompletu urządzeń do ćwiczeń ruchowych i siłowni na świeżym powietrzu. Są również projekty rozbudowy parkingów i chodników. Koszt zgłoszonych projektów waha się od 80 do 400 tys. złotych.

Do II edycji budżetu obywatelskiego złożono dwa tzw. „miękkie projekty”: jeden dotyczy systemu informacji o jakości powietrza w Nowym Sączu, a drugi upowszechniania zamiłowania do piłki nożnej wśród najmłodszych mieszkańców, poprzez organizację zajęć i obóz sportowych.

Jak głosować?

Głosowanie trwać będzie od 25 czerwca do 2 lipca. Głosować będą mogli mieszkańcy we wskazanych przez prezydenta miasta punktach, za pomocą Internetu, platformy e-puap lub karty do głosowania, którą będzie można przesłać pocztą. – Karta do głosowania dostępna będzie na siedem dni przed terminem głosowania – przypomniał wiceprezydent Wojciech Piech. Każdy mieszkaniec ma jeden głos, a głosowanie będzie ważne, gdy przystąpi do niego co najmniej 3 tys. osób.

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej do 1 września 2016 roku. Wtedy zostanie także przygotowana lista zadań do realizacji i zabezpieczone środki w budżecie miasta. – Już teraz chciałbym zadeklarować, że będziemy bardzo intensywnie pracować nad weryfikacją oddanych głosów i będziemy dążyć, żeby ten termin przyspieszyć – zakończył wiceprezydent Piech.

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Realizacja drugiej edycji budżetu obywatelskiego Nowego Sącza rozpoczęła się 11 stycznia br. Realizacja budżetu obywatelskiego odbywa się w skrócie na następujących zasadach:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań, które następnie są analizowane pod kątem możliwości ich realizacji;
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznacza się do realizacji, wpisując je do budżetu.

  • 0

Budżet obywatelski: Lepsze projekty i większa szansa na realizację

Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech podczas spotkania w ratuszu z sądeckimi mediami podsumował etap składania projektów w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017.

– Kolejny etap tej edycji został zamknięty i zakończono nabór wniosków. W terminie określonym przez regulamin wpłynęły 24 projekty, z których tylko jeden nie spełniał kryteriów formalnych, a zatem 23 wnioski zostały dopuszczone do dalszego procedowania – mówił podczas spotkania z dziennikarzami Wojciech Piech. – W zeszłym roku odsetek wniosków odrzuconych był znacznie wyższy. Wpłynęły wówczas 64 wnioski, a do dalszego procedowania dopuszczono 37, czyli nieco ponad 50% wniosków. Natomiast w tegorocznej edycji ponad 90% złożonych do budżetu obywatelskiego projektów spełnia wymogi formalne, co świadczy o lepszym zrozumieniu przez mieszkańców Nowego Sącza na czym polega wygrywanie tej prospołecznej inicjatywy, jaką jest budżet obywatelski i to jest pozytywna informacja – dodał Zastępca Prezydenta Nowego Sącza, podkreślając również, że budżet obywatelski nie może być rozpatrywany w kategoriach wyścigu i odnoszenia się wyłącznie do ilości złożonych wniosków. Zaznaczył, że sukcesem jest złożenie 24 wniosków przez mieszkańców Nowego Sącza, tym bardziej, że są one znacznie lepsze jakościowo niż było to rok temu. Wojciech Piech podkreślił także, że na uznanie zasługuje praca oraz zaangażowanie mieszkańców Nowego Sącza, którzy w sposób aktywny włączyli się w realizację budżetu obywatelskiego składając opracowane uprzednio projekty.

20160505_budzet_obywatelski_1

Zastępca Prezydenta Nowego Sącza zwrócił uwagę na to, że złożone w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego projekty dotyczą szerszego grona beneficjentów, co zwiększa w ich szanse na wygraną, będąc także argumentem przemawiającym za tworzeniem się w Nowym Sączu pozytywnego klimatu dla wspólnej realizacji prospołecznych projektów, przynoszących korzyść wszystkim mieszkańcom. Mówił również o braku tzw. projektów miękkich dotyczących np. obszaru kultury. Te wnioski jak pokazało doświadczenie pilotażu budżetu obywatelskiego z zeszłego roku nie cieszyły się poparciem ze strony mieszkańców w samym głosowaniu, jednocześnie brak takich propozycji w tegorocznej edycji przedsięwzięcia potwierdza, że Sądeczanie nastawieni są na inwestycje infrastrukturalne. – Zdecydowaną przewagę w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mają wnioski dotyczące rozbudowy i wzbogacania infrastruktury rekreacyjnej, wolnego czasu i sportu. Dlatego pojawiły się wnioski dotyczące boisk sportowych czy placów zabaw dla dzieci. Margines stanową natomiast wnioski dotyczące dróg i chodników, które stanową jedną czwartą wszystkich złożonych projektów.


Wojciech Piech podkreślił, że to dopiero druga edycja i trudno jest mówić o tendencjach. Dodał, że po kilku przeprowadzonych budżetach obywatelskich będziemy mogli powiedzieć zdecydowanie więcej. – Póki co w wielu miejscach Polski odnotowuje się spadki ilości składanych projektów, ale to zbyt krótki czas na wyciąganie wniosków. Nadal trwa dyskusja nad kształtem budżetu obywatelskiego także w przyszłości i nie ma tutaj złotego środka – podkreślił Wojciech Piech i dodał, że tegoroczna edycja tworzy pewne warunki do większej satysfakcji dla osób składających swoje wnioski, przede wszystkim ze względu na możliwość wyłonienia większej ilości wniosków zwycięskich, które zostaną zrealizowane. – To daje szansę na większy udział nowosądeczan w kolejnej, trzeciej edycji budżetu obywatelskiego.

Obecnie trwa etap weryfikacji wniosków złożonych do tegorocznego budżetu obywatelskiego dla miasta Nowego Sącza. 7 czerwca zostanie ogłoszona lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, natomiast w okresie od 7 do 24 czerwca będzie można promować złożone wnioski wśród mieszkańców Nowego Sącza. W tym roku głosowanie rozpocznie się 25 czerwca i zakończy 2 lipca. Nowosądeczanie sami zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane w roku budżetowym 2017. Dwa ostatnie etapy budżetu obywatelskiego to weryfikacja kart do głosowania i danych osobowych (3 lipca – 31 sierpnia), natomiast do 1 września sporządzona zostanie lista zadań do realizacji i ogłoszenie wyników głosowania.

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK

2 maja – 3 czerwca 2016
Weryfikacja projektów

7 czerwca 2016
Ogłoszenie listy projektów

7 czerwca – 24 czerwca 2016
Kampania informacyjna

25 czerwca – 2 lipca 2016
Głosowanie

3 lipca – 31 sierpnia 2016
Weryfikacja kart do głosowania i danych osobowych

do 1 września 2016
Sporządzenie listy zadań do realizacji, ogłoszenie wyników głosowania