Przydatne informacje

 


1. Co to jest BO ?

BO – oznacza budżet obywatelski miasta Nowego Sącza na 2016 rok.


2. Ile wynosi budżet obywatelski Nowego Sącza na rok 2016?

Budżet obywatelski Nowego Sącza na 2016 rok wynosi 2 mln zł (dwa miliony złotych), z zastrzeżeniem, że ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego określi Rada Miasta Nowego Sącza w uchwale Budżetowej Miasta.


3. Jakie zadania mogą być finansowane z budżetu obywatelskiego?

Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania publiczne zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu. Zadania te mogą mieć charakter lokalny (tj. dotyczące jednego osiedla) lub ogólnomiejski (tj. zadania służące mieszkańcom całego Miasta, co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla).


4. Czego mogą dotyczyć projekty?

Co do zasady, propozycje zgłaszane przez Państwa do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego powinny leżeć w kompetencjach miasta na prawach powiatu, czyli należeć do tzw. zadań własnych gminy i zadań własnych powiatu. Jakie to zadania? Mogą to być zadania dotyczące np.

  • wzbogacania infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów;
  • działań służących poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;
  • wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

5. Kto może zgłaszać zadania do budżetu obywatelskiego?

Zadanie o charakterze lokalnym lub ogólnomiejskim może zgłosić mieszkaniec zameldowany (na stałe lub czasowo) w Nowym Sączu, który najpóźniej w dniu zgłoszenia wniosku ma ukończone 18 lat.


6. Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy zadania do budżetu obywatelskiego?

Formularz zgłoszeniowy zadania można pobrać TUTAJ, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza http://www.bip.nowysacz.pl/zarzadzenia_prezydenta, a także w Punkcie Informacyjnym (Biuro Obsług Mieszkańca, pok. 9, Rynek 1 [ratusz], 33-300 Nowy Sącz).
Wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami można osobiście złożyć tylko na dziennik podawczy Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza (Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz).


7. Co to jest lista poparcia projektu?

Lista poparcia Państwa projektu powinna zostać podpisana przez co najmniej 15 osób, a następnie dołączona do formularza zgłoszeniowego i dostarczona w wersji oryginalnej do Urzędu Miasta Nowego Sącza.


8. Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?

Nie. Budżet obywatelski nie jest programem dotacji i realizacja przegłosowanych propozycji jest zadaniem Miasta.


9. Czy mogę wskazać realizatora projektu?

Nie można. Realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Miasto Nowy Sącz, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.


10. Co to znaczy, że inwestycja jest jednoroczna?

Realizacja wszystkich wybranych przez mieszkańców w głosowaniu projektów zadań do budżetu obywatelskiego nastąpi w 2016 roku. Aby uznać daną inwestycję za jednoroczną jej realizacja musi zostać zakończona do końca 2016 roku.


11. Czy można realizować zadania BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

Nie. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.


12. Co należy ująć w kosztorysie projektu zadania?

Mieszkaniec zgłaszający projekt zadania publicznego podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania.
Zależnie od charakteru zadania – inwestycyjny lub remontowy – obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp.
Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół Weryfikujący oceniający wniosek.


13. Czy Miasto przygotowało spis szacunkowych kosztów inwestycji, które są często realizowane w mieście, np. koszt budowy chodnika?

Tak. Zestawienie znajduje się poniżej jednak należy pamiętać, że:
Podane ceny stanowią przybliżony, orientacyjny punkt odniesienia dla wnioskodawców i mogą się różnić od rzeczywistych określonych na etapie weryfikacji wniosków.
W większości przypadków, w szacunkowym kosztorysie, należy przewidzieć dodatkowo koszty wykonania dokumentacji projektowej w wysokości około 10% wartości zadania.

kosztorys_zadan-przyklady.pdf


14. Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?

Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z lat ubiegłych,  doświadczenia zawodowego i wiedzy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych miasta Nowego Sącza.


15. Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone?

Komórka merytoryczna dokonująca analizy zadania zrobi korektę nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych.


16. Czy można z BO zrealizować boisko dla szkoły?

Tak. Pod warunkiem, że jest to miejska placówka oświatowa, a samo zadanie zostanie pozytywnie zweryfikowane przez Zespół Weryfikujący.


17. Czy można poprzeć (podpisać) więcej niż jedną propozycję zadania do budżetu obywatelskiego?

Tak. Każdy mieszkaniec zameldowany w Nowym Sączu, który ukończył 18 lat może podpisać dowolną ilość list poparcia do formularzy zgłoszenia projektu zadania.


18. Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne zadania.
Do realizacji zostaną przeznaczone te zadania, które uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.


19. Czy ten sam projekt może być złożony przez kilku mieszkańców?

W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, po uzyskaniu zgody wnioskodawców projekty mogą zostać połączone oraz poddane pod głosowanie jako jedno zadanie.


20. Czy można uzupełnić wniosek po jego odrzuceniu?

Nie. Po ogłoszeniu wyników weryfikacji zadań, a tym bardziej po głosowaniu nie ma możliwości ingerowania we wnioski.


21. Czy wkład własny do zgłoszonego zadania albo z zewnątrz jest dopuszczalny?

Nie.


22. Czy stowarzyszenie może zgłaszać zadanie, które potem będzie realizować?

Nie. Zadania mogą zgłaszać tylko mieszkańcy – osoby fizyczne.


23. Czy inwestycje proponowane w zadaniu do budżetu obywatelskiego mogą być łączone i np. uwzględniać położenie chodników, wykonanie asfaltowej nawierzchni drogi i poprowadzenie linii oświetlenia ulicznego?

Tak.


24. Jak będzie wyglądało głosowanie?

Warunkiem poprawnego oddania głosu jest złożenie go na karcie do głosowania, którą każdy uprawniony mieszkaniec może pobrać TUTAJ lub w Punkcie Informacyjnym (Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. 9 w sądeckim ratuszu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz).
Na karcie do głosowania wpisuje się numer zadania (głosować można tylko na jeden projekt). W razie oddania głosu na więcej niż jeden projekt, głosy takie będą uznane za nieważne. Każdy mieszkaniec dysponuje 1 głosem.


25. Jak i gdzie głosować?

Głosowanie odbędzie się w dniach 28 listopada do 5 grudnia 2015 r.
Głosowanie tradycyjnie (za pośrednictwem kart do głosowania) odbywa się w punktach wyznaczonych przez Prezydenta, przy czym wykaz tych punktów zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia głosownia.
Głosowanie może się odbywać za pośrednictwem Internetu, platformy e-PUAP lub kartę do głosowania można przesłać pocztą, na adres:

Urząd Miasta Nowego Sącza,
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „Głosowanie nad budżetem obywatelskim miasta Nowego Sącza na 2016 rok”.
Decyduje data stempla pocztowego.


26. Kiedy odbędzie się głosowanie na projekty zadań do budżetu obywatelskiego i kto może brać w nim udział?

Głosowanie potrwa od 28 listopada do 5 grudnia 2015 roku.
Mieszkańcami uprawnionymi do głosowania są osoby, które w dniu głosowania ukończyły 18 rok życia. Zarówno na zadania ogólnomiejskie i lokalne mogą głosować wszyscy mieszkańcy zameldowani w Nowym Sączu.


27. Jakie dane osobowe będą wymagane podczas głosowania?

Aby zagłosować niezbędne jest podanie na karcie do głosowania danych takich jak: imię i nazwisko, nazwisko rodowe matki, numer PESEL, dodatkowo przy głosowaniu internetowym należy podać datę ważności dowodu osobistego. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu weryfikacji głosów.


28. Kiedy głosowanie jest ważne?

Głosowanie jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 3 000 (trzy tysiące) osób.


29. Czy można głosować na projekty tylko ze swojego osiedla?

Nie. Każdy uprawniony mieszkaniec może głosować na jeden  dowolny projekt z listy projektów poddanych pod głosowanie.


30. Na czym będzie polegała weryfikacja kart do głosowania?

Weryfikacja kart do głosowania polega na sprawdzeniu czy głosujący był uprawniony do głosowania oraz czy prawidłowo wypełnił kartę.


31. O czym należy pamiętać?

Przede wszystkim by złożyć wniosek do końca września 2015 roku, na specjalnie przygotowanym do tego formularzu.
Do wniosku bezwzględnie należy dołączyć listę poparcia z co najmniej 15 podpisami mieszkańców.
Bardzo ważne jest by zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego spełniało wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych, również w związku z przyszłymi szacunkowymi kosztami eksploatacji.
W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane tylko zadania jednoroczne.