Budżet obywatelski: Lepsze projekty i większa szansa na realizację

  • 0

Budżet obywatelski: Lepsze projekty i większa szansa na realizację

Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech podczas spotkania w ratuszu z sądeckimi mediami podsumował etap składania projektów w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017.

– Kolejny etap tej edycji został zamknięty i zakończono nabór wniosków. W terminie określonym przez regulamin wpłynęły 24 projekty, z których tylko jeden nie spełniał kryteriów formalnych, a zatem 23 wnioski zostały dopuszczone do dalszego procedowania – mówił podczas spotkania z dziennikarzami Wojciech Piech. – W zeszłym roku odsetek wniosków odrzuconych był znacznie wyższy. Wpłynęły wówczas 64 wnioski, a do dalszego procedowania dopuszczono 37, czyli nieco ponad 50% wniosków. Natomiast w tegorocznej edycji ponad 90% złożonych do budżetu obywatelskiego projektów spełnia wymogi formalne, co świadczy o lepszym zrozumieniu przez mieszkańców Nowego Sącza na czym polega wygrywanie tej prospołecznej inicjatywy, jaką jest budżet obywatelski i to jest pozytywna informacja – dodał Zastępca Prezydenta Nowego Sącza, podkreślając również, że budżet obywatelski nie może być rozpatrywany w kategoriach wyścigu i odnoszenia się wyłącznie do ilości złożonych wniosków. Zaznaczył, że sukcesem jest złożenie 24 wniosków przez mieszkańców Nowego Sącza, tym bardziej, że są one znacznie lepsze jakościowo niż było to rok temu. Wojciech Piech podkreślił także, że na uznanie zasługuje praca oraz zaangażowanie mieszkańców Nowego Sącza, którzy w sposób aktywny włączyli się w realizację budżetu obywatelskiego składając opracowane uprzednio projekty.

20160505_budzet_obywatelski_1

Zastępca Prezydenta Nowego Sącza zwrócił uwagę na to, że złożone w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego projekty dotyczą szerszego grona beneficjentów, co zwiększa w ich szanse na wygraną, będąc także argumentem przemawiającym za tworzeniem się w Nowym Sączu pozytywnego klimatu dla wspólnej realizacji prospołecznych projektów, przynoszących korzyść wszystkim mieszkańcom. Mówił również o braku tzw. projektów miękkich dotyczących np. obszaru kultury. Te wnioski jak pokazało doświadczenie pilotażu budżetu obywatelskiego z zeszłego roku nie cieszyły się poparciem ze strony mieszkańców w samym głosowaniu, jednocześnie brak takich propozycji w tegorocznej edycji przedsięwzięcia potwierdza, że Sądeczanie nastawieni są na inwestycje infrastrukturalne. – Zdecydowaną przewagę w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mają wnioski dotyczące rozbudowy i wzbogacania infrastruktury rekreacyjnej, wolnego czasu i sportu. Dlatego pojawiły się wnioski dotyczące boisk sportowych czy placów zabaw dla dzieci. Margines stanową natomiast wnioski dotyczące dróg i chodników, które stanową jedną czwartą wszystkich złożonych projektów.


Wojciech Piech podkreślił, że to dopiero druga edycja i trudno jest mówić o tendencjach. Dodał, że po kilku przeprowadzonych budżetach obywatelskich będziemy mogli powiedzieć zdecydowanie więcej. – Póki co w wielu miejscach Polski odnotowuje się spadki ilości składanych projektów, ale to zbyt krótki czas na wyciąganie wniosków. Nadal trwa dyskusja nad kształtem budżetu obywatelskiego także w przyszłości i nie ma tutaj złotego środka – podkreślił Wojciech Piech i dodał, że tegoroczna edycja tworzy pewne warunki do większej satysfakcji dla osób składających swoje wnioski, przede wszystkim ze względu na możliwość wyłonienia większej ilości wniosków zwycięskich, które zostaną zrealizowane. – To daje szansę na większy udział nowosądeczan w kolejnej, trzeciej edycji budżetu obywatelskiego.

Obecnie trwa etap weryfikacji wniosków złożonych do tegorocznego budżetu obywatelskiego dla miasta Nowego Sącza. 7 czerwca zostanie ogłoszona lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, natomiast w okresie od 7 do 24 czerwca będzie można promować złożone wnioski wśród mieszkańców Nowego Sącza. W tym roku głosowanie rozpocznie się 25 czerwca i zakończy 2 lipca. Nowosądeczanie sami zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane w roku budżetowym 2017. Dwa ostatnie etapy budżetu obywatelskiego to weryfikacja kart do głosowania i danych osobowych (3 lipca – 31 sierpnia), natomiast do 1 września sporządzona zostanie lista zadań do realizacji i ogłoszenie wyników głosowania.

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK

2 maja – 3 czerwca 2016
Weryfikacja projektów

7 czerwca 2016
Ogłoszenie listy projektów

7 czerwca – 24 czerwca 2016
Kampania informacyjna

25 czerwca – 2 lipca 2016
Głosowanie

3 lipca – 31 sierpnia 2016
Weryfikacja kart do głosowania i danych osobowych

do 1 września 2016
Sporządzenie listy zadań do realizacji, ogłoszenie wyników głosowania